निवेदनका ढाँचाहरु


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष पेश गर्ने उजुरीको ढाँचा निवेदनका ढाँचा, निवेदनका ढाँचाहरु सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सूचना शाखा
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
Skip to toolbar