नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मृत्युको सूचना फाराम नमुना फारमहरू २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मृत्युको सूचना फाराम
सम्बन्ध विच्छेदको नमूना फारम नमुना फारमहरू २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सम्बन्ध विच्छेदको नमूना फारम
विवाहको सूचना फारम नमुना फारमहरू २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवाहको सूचना फारम
जन्मको सूचना फारम नमुना फारमहरू २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्मदर्ताको सूचना फारम
बसाई सराईको सूचना फाराम नमुना फारमहरू २०७३-१२-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बसाई सराईको सूचना फाराम
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा नमुना फारमहरू, निवेदनका ढाँचाहरु सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
Skip to toolbar